Primaria Costesti

Primaria Comunei
Costeşti
- Judeţul Iaşi -

Primaria Costesti

Hotarari Consiliul Local


2018

HCL nr.36 din 10.05.2018 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoarea de 255 500 lei, in conformitatea cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.11/2018 pentru aprobarea unor masuri bugetare si pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale

2017

HCL nr.1 privind aprobarea listelor de inventar cu bunurile propuse pentru casare cu ocazia invetarierii la sfarsitul anului 2016

HCL nr.2 privind aprobarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public si privat al comunei Costesti, judeţul Iasi, cu ocazia inventarierii de sfarsit de an 2016

HCL nr.3 Privind aprobarea numarului de posturi, a organigramei si a statului de functii ale aparatuluide specialitate al primarului comunei Costesti, judetul Iasi, ca urmare a aprobarii suplimentarii cu un post a numarului maxim de posturi prevazut prin O.U.G.nr.63/2010

HCL nr.5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  “Modernizare prin asfaltare drumuri satesti si comunale Costesti-Giurgesti ” , actualizati în urma modificarii cotei TVA la 19%

HCL nr.6 privind aprobarea cofinantarii investitiei “Modernizare prin asfaltare drumuri satesti si comunale, Costesti-Giurgesti, judetul Iasi”, în urma modificarii cotei TVA la 19%

HCL nr.7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma modificarii cotei  TVA la  19%pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare DC120 A si drumuri satesti, comuna Costesti, judetul Iasi – 3 km

HCL nr.8 privind aprobarea cofinantarii investitiei “Modernizare prin asfaltare DC120 A si drumuri satesti, comuna Costesti, judetul Iasi – 3 km,  în urma actualizarii cotei TVA de 19%

HCL nr.9 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  privind “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Scolii  Gimnaziale nr.1 Costesti Corp A, comuna Costesti, judetul Iasi, in urma actualizarii cotei TVA 19%

HCL nr.10 privind aprobarea cofinantării investitiei “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii  Scolii Gimnaziale nr.1 Costesti Corp A, comuna Costesti, judetul Iasi,in urma modificarii cotei TVA la 19%

HCL nr.11 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea conectivitații intercomunale, Ruginoasa – Ion Neculce prin modernizarea drumului comunal DC120 si drumuri satesti pe teritoriul comunei Costești, jud. Iași”, in urma modificarii cotei tva la 19%

HCL nr.12 privind aprobarea cofinantării investitiei „Îmbunătătirea conectivitatii intercomunale, Ruginoasa – Ion Neculce prin modernizarea drumului comunal DC 120 si drumuri satesti pe teritoriul comunei Costesti, jud. Iasi”, in urma modificarii cotei tva la 19%

HCL nr.13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Reabilitare, modernizare si extindere la  Scoala gimnaziala nr.1 Costesti, corp B, comuna Costesti , judetul Iasi ”in urma modificarii cotei TVA la 19%

HCL nr.14 privind aprobarea cofinantării investitiei “Reabilitare, modernizare si extindere la   Scoala gimnaziala nr.1 Costesti corp B, comuna Costesti, judetul Iasi”, in urma modificarii cotei TVA la 19%

HCL nr.15 privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „reabilitare Scoala primara Giurgesti, comuna Costesti, judetul Iasi”in urma modificarii cotei TVA de 19%

HCL nr.16 privind aprobarea cofinantării investitiei “Reabilitare Scoala primara Giurgesti, comuna Costesti, judetul Iasi”, in urma modificarii cotei TVA la 19%

HCL nr.17 privind aprobarea planului de acţiuni şi activităţi în folosul comunităţii întocmit potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pe  anul 2017

HCL nr.18 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanti pentru autoturismul din dotarea UAT Comuna Costești, județul Iasi, pentru anul 2017

HCL nr.19 privind stabilirea situatiilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenta din fondul de rezerva la dispozitia primarului pentru anul 2017

HCL nr.20 privind stabilirea volumului de lucrari ce se vor efectua cu utilajele proprii ale primariei, precum si necesarul de carburanti necesari pentru efectuarea acelor lucrari pentru anul 2017

HCL nr.21 privind aprobarea modificarii tarifului pentru serviciile de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere provenite de pe raza U.A.T. comuna Costesti, judetul Iasi, incepand cu data de 01.01.2017

HCL nr.22 privind aprobarea unui ajutor de urgenta din fondul de rezerva la dispozitia primarului pentru Selevestru Maria, sotia decedatului  Selevestru Dumitru, în suma de 800 lei

HCL nr.24 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii:  „Reabilitare cladire  Dispensar Uman, comuna Costesti, judetul Iasi”

HCL nr.25 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Retea de canalizare in satele Costesti si Giurgesti, comuna Costesti,  jud. Iasi”

HCL nr.26 privind aprobarea Actului adiţional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare

HCL nr.27 privind scutirea la plata accesoriilor aferente impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren, datorate bugetului local de Ipate C. Vasile

HCL nr.28 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 – trimestrul IV

HCL nr.29 privind mandatarea Primarului comunei Costesti de a realiza şi întocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale secretarului  comunei Costesti, pentru activitatea desfăşurată în anul 2016

HCL nr.30 privind actualizarea membrilor serviciului voluntar si aprobarea acordarii drepturilor de care beneficiaza membrii Serviciului Voluntar de Situatii de Urgenta de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Costesti, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1579/2005

HCL nr.31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si eficientizare partiala sistem de iluminat public stradal in comuna Costesti, jud.Iasi”

HCL nr.33 privind aprobarea  reactualizarii Statutului comunei Costesti, judeţul Iasi

HCL nr.35 privind aprobarea Actului adiţional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare - ARSACIS

HCL nr.36 privind aprobarea Bugetului de Veituri si Cheltuieli pe anul 2017, a listei de investitii pentru  anul 2017 si utilizarea excedentului din anul 2016

HCL nr.37 privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru anul 2017

HCL nr.38 privind acoperirea cu suma de pana la 17.000 lei a cheltuielilor cu salubritatea din bugetul local al comunei Costesti, pentru anul 2017, reprezentand diferenta dintre suma ce urmeaza a fi încasata de la cetateni si cv  cheltuielilor de salubritate

HCL nr.39 privind reactualizarea HCL nr.23/30.08.2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ în localitatea Costesti, judeţul Iasi

HCL nr.41 privind aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al comunei Costesti, jud. Iasi, a terenului in suprafata de 702 m.p. in vederea infiintarii unui spatiu de joaca pentru copii

HCL nr.42 privind aprobarea alocarii din Bugetul local a sumei de 10.000 lei, in vederea amenajarii unui spatiu de joaca pentru copii  in Sat Costesti (Pietrisul de jos), jud. Iasi

HCL nr.43 privind  aprobarea actualizarii ”Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei Costesti, jud. Iasi, care nu se supun inmatricularii”

HCL nr.44 privind insusirea  Hotararii nr.11 din 31.08.2016 a Asociatiei Grupului de Actiune Locală Iasi Sud-Vest localitatea Strunga, comuna Strunga, judetul Iasi privind nivelul cotizatiilor aferente anilor 2016-2017  pentru partenerii publici la suma de 5000 (cinci mii) lei pe an

HCL nr.45 privind obligatia cetatenilor de a asigura intretinerea si curatarea santurilor de pe drumurile asfaltate fiecare in dreptul proprietatii lor

HCL nr.46 privind aprobarea rectificarii  Bugetului Local pe trim. II  an 2017

HCL nr.48 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 – trimestrul I

HCL nr.49 privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Costesti, a amenzilor  persoanelor fizice decedate

HCL nr.50 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reevaluati pentru investiția „Îmbunătățirea conectivitații intercomunale Ruginoasa – Ion Neculce prin modernizarea drumului comunal DC120 si drumuri satesti  pe teritoriul comunei Costești, jud. Iași”

HCL nr.51 pentru asigurarea finantarii de la bugetul local pentru investitia „Îmbunătătirea conectivitatii intercomunale Ruginoasa – Ion Neculce prin modernizarea drumului comunal DC 120 si drumuri satesti pe teritoriul comunei Costesti, jud. Iasi

HCL nr.54 privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Costesti, a amenzilor persoanelor fizice decedate

HCL nr.55 privind clasificarea unui drum satesc si de exploatare in drum comunal si actualizarea lungimilor unor drumuri comunale de pe raza comunei Costesti, judetul Iasi

HCL nr.56 privind aprobarea construirii unei capele mortuale  in Sat Costesti, com. Costesti, jud. Iasi

HCL nr.57 privind aprobarea Actului adiţional nr.20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare nr.48/2009 încheiat între Asociatia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS si SC APAVITAL SA 

HCL nr.58 privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol la  nivelul primariei comunei Costesti

HCL nr.59 prvind implementarea proiectului „Achizitie utilaj specializat”

HCL nr.61 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe trim III 2017 precum si reactualizarea listei de investitii pe anul 2017

HCL nr.62 privind aprobarea si insusirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, trim II

HCL nr.63 privind utilizarea sumei de 100.000 lei, conform H.G. nr.975/2016, pentru “Lucrari de refacere terasament drumuri comunale si satesti si cooptarea unui diriginte de santier pentru supravegherea lucrarilor si intocmirea documentatiei

HCL nr.64 privind aprobarea contractarii unei firme specializate in vederea efectuarii unei expertize geotehnice  pentru stabilirea cantitatilor de lucrari necesare a fi executate pe drumurile satesti afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din data de 29.06.2017, conform Procesului-verbal nr.3771/06.07.2017

HCL nr.65 privind aprobarea actualizarii programului anual de achizitii publice pentru anul 2017

HCL nr.66 privind aprobarea regulamentului privind  acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza  personalului contractual si functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HCL nr.67 privind aprobarea actualizarii R.O.F. al Consiliului Local in conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017

HCL nr.68 privind stabilirea bugetului pentru cheltuieli de personal din cadrul primariei Costesti, jud.Iasi

HCL nr.69 privind reincadrarea pe functii a personalului din U.A.T.Comuna Costesti si stabilirea salariilor pentru personalul aflat in plata la data de 01.07.2017

HCL nr.71 privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnice pentru investitia „Reabilitare cladire  Dispensar Uman, comuna Costesti, judetul Iasi”

HCL nr.72 privind aprobarea completarii si modificarii aduse Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociatia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS si SC APAVITAL SA, conform  Actului Adiţional nr. 21.

HCL nr.73 privind reactualizarea HCL nr.39/29.03.2017 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ în localitatea Costesti, judeţul Iasi

HCL nr.74 privind aprobarea unui sprijin financiar constand in echivalentul a 35 (treizeci si cinci) saci ciment pentru Parohia Giurgesti, in vederea terminarii lucrarilor de reparatii pentru biserica

HCL nr.75 privind stabilirea terenurilor care pot fi utilizate pentru ingroparea cadavrelor provenite de la animalele moarte sau ucise ca urmare a aparitiei unor epizotii majore.

HCL nr.76 privind aprobarea rectificarii  Bugetului Local pe trim. III  an 2017

HCL nr.79 privind aprobarea deschiderii activitatii la cazanul de tuica aflat in administrarea Comunei Costesti, incepand cu data de 01.10.2017 si desemnarea unei persoane care sa raspunda de activitatea desfasurata la cazan precum si de incasarea taxei/cazan, taxa de prelucrare

HCL nr.80 privind achizitionarea unei cantitati de 40 tone lemne de foc necesare incalzirii sediului de primarie in sezonul rece 2017-2018 si alocarea sumei necesare pentru aceasta achizitie

HCL nr.81 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local pe trim III an 2017

HCL nr.82 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Costesti, judetul Iasi, pentru anul 2018

HCL nr.83 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind “Sistemul de Management Integral al Deseurilor din judetul Iasi” si mandatarea dlui Doaca Aurel pentru semnarea unor documente in cadrul sedintei Adunarii Generale A.D.I.S Iasi

HCL nr.84 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii:  „Reabilitare cladire  Dispensar Uman, comuna Costesti, judetul Iasi”

HCL nr.85 privind aprobarea cofinantării investitiei „Reabilitare cladire  Dispensar Uman, comuna Costesti, judetul Iasi”

HCL nr.86 privind aprobarea locatiei pentru organizare santier privind obiectivul de investiții „Reabilitare Pod în punct Perju Costică comuna Costești județul Iași”

HCL nr.88 privind aprobarea Programului de pregătire, deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale si a Comandamentului de iarna ale comunei Costești, judeţul Iasi, in perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018

HCL nr.89 privind insusirea de catre C.L. a darii de seama  pe trim. III 2017

HCL nr.90 privind aprobarea rectificarii  Bugetului Local pe trim. IV  an 2017

HCL nr.91 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul adițional nr.22

HCL nr.92 privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Prăjeni-jud. Botoșani la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr.19 și nr.20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACI

HCL nr.93 privind stabilirea modalitatilor de efectuare a pazei pe timp de noapte a bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Costesti, judetul Iasi si aprobarea planului de paza

HCL nr.94 privind aprobarea anularii rolului deschis pe persoana fizica Baianu Danut  cu impozitul pe teren, datorita inregistrarii eronate si pe persoana fizica si pe SC MULTIPLIOR SRL, al carui administrator este

HCL nr.95 privind desemnarea  ca reprezentant legal al comunei Costesti, jud. Iasi  în cadrul Asociaţiei Grupul de Actiune Locala (G.A.L.) Iasi sud-vest  a d-lui Aldea Alexandru avand functia de referent  in cadrul  comunei Costesti, judetul Iasi

HCL nr.96 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie „Reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii Scolii Gimnaziale nr.1 Costesti” dupa incheierea contractelor de achizitie precum si aprobarea partii de cofinantare

HCL nr.97 privind introducerea in domeniul public a investitiei “Alimentare cu apa potabila si incendiu in localitatile Costesti si Giurgesti, comuna Costesti, judetul Iasi” si punerea la dispozitie in vederea operarii administrarii si expluatarii in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/14.07.2016 catre SC APAVITAL S.A.

2016 (mandat iunie 2016-iunie 2020)
Hotărârea nr.1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Costest, judetul Iasii
Hotărârea nr.2/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 24 iunie 2016Iasi
Hotărârea nr.3/24.06.2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Costesti, judetul Iasi, ales la 5 iunie 2016Iasi
Hotărârea nr.5/24.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate Iasi
Hotărârea nr.6/24.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Costesti judeţul Iasi
Hotărârea nr.8/15.07.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I si II, anul 2016 Iasi
Hotararea nr.9/15.07.2016 privind aprobarea modificarii statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, judetul Iasi, prin transformarea unor functii publice vacante in functii publice de nivel inferior ori superior,cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru institutia publica si in fondurile bugetare anuale alocate Iasi
Hotararea nr.10/15.07.2016 privind demolarea cladirii ,,FOST SEDIU CAP“ situata in sat Costesti, comuna Costesti, judetul Iasi Iasi
Hotararea nr.11/15.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Comunei Costesti, jud.Iasi precum si a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Comunei Costesti, în Adunarea Generală a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iasi – ARSACISIasi
Hotararea nr.12/15.07.2016 privind aprobarea alocarii sumei de 2.000 lei din bugetul local al comunei in vederea sprijinirii proiectului zonal „Tabara din pridvorul satului” – editia a IV-a, ce se va desfasura in perioada 20 - 21 august 2016, cu copii din satele din comuna Costesti, prin parohia Giurgesti, Iasi
Hotararea nr.13/15.07.2016 privind modul de refolosire a materialelor rezultate in urma reabilitarii si modernizarii sediului de primarie (usi, ferestre, dusumele, teracota)
Hotararea nr.14/15.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Costesti, judetul Iasi
Hotarare nr.15/15.07.2016 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local pe trim. III an 2016Iasi
Hotararea nr.16/15.07.2016 privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei Costesti, judetul Iasi, în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
Hotararea nr.17/03.08.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții : „Îmbunătățirea conectivitații intercomunale, Ruginoasa – Ion Neculce prin modernizarea drumului comunal DC120 si drumuri satesti pe teritoriul comunei Costești, jud. Iași”Iasi
Hotararea nr.18/03.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Imbunătățirea conectivitații intercomunale, Ruginoasa – Ion Neculce prin modernizarea drumului comunal DC120 si drumuri satesti pe teritoriul comunei Costești, jud. Iași”Iasi Iasi
Hotararea nr.19/03.08.2016 privind aprobarea cofinantării investitiei „Imbunătățirea conectivitații intercomunale, Ruginoasa – Ion Neculce prin modernizarea drumului comunal DC120 si drumuri satesti pe teritoriul comunei Costești, jud. Iași”Iasi
Hotararea nr.22/30.08.2016 privind aprobarea regulamentului privind prestarea activitatii/muncii neremunerate în folosul comunitatiiIasi
Hotărârea nr.23/30.08.2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ în localitatea Costesti, judeţul Iasi
Hotărârea nr.24/30.08.2016 privind aprobarea reevaluarii patrimoniului domeniului public si privat al comunei Costesti, judetul Iasi
Hotărârea nr.25/30.08.2016 privind achizitionarea unei cantitati de 40 tone lemne de foc necesare încalzirii sediului de primarie în sezonul rece 2015 – 2016 si alocarea sumei necesare pentru aceasta achizitie
Hotărâre nr.26/30.08.2016 privind aprobarea reactualizarii Programului achiziţiilor publice pentru anul 2016
Hotărârea nr.27/30.08.2016 privind scutirea la plata accesoriilor aferente impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren, datorate bugetului local de persoana fizică Ipate C. Vasile
Hotărârea nr.28/30.08.2016 privind constituirea ”Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Moldova” pentru implementarea proiectului „Sistem de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern”
Hotararea nr.29/30.08.2016 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local pe trim. III si trim.IV an 2016
Hotararea nr.30/09.09.2016 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local pe trim. III an 2016
Hotararea nr.31/09.09.2016 privind aprobarea incheierii Actului aditional la Contractul de delegare nr.3672/23.09.2014 a gestiunii serviciului public de salubrizare in comuna Costesti, judetul Iasi cu S.C.Termoserv Salub S.A. Tg.Frumos
Hotararea nr.32/09.09.2016 privind aprobarea incheierii unui Act aditional la Contractul de lucrari nr.2324/23.05.2016, incheiat cu I.I. Florea Neculai, privind suplimentarea de valori, in baza Notei de constatare nr.1/22.06.2016 si a Dispozitiei de santier nr.1/26.07.2016 la obiectivul de investitie “Reabilitare termica, schimbare acoperis, reparatii curente si construire grup sanitar anexa la cladire sediu Primarie UAT Costesti”
Hotărârea nr.35/30.09.2016 privind: aprobarea necesitătii si oportunitătii pentru investitia „Imbunătătirea conectivitatii intercomunale, Ruginoasa – Ion Neculce prin modernizarea drumului comunal DC120 si drumuri satesti pe teritoriul Comunei Costesti, jud. Iasi”
Hotărârea nr.36/09.09.2016 privind aprobarea necesitătii si oportunitătii pentru investitia „Reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii Scolii gimnaziale nr.1 Costesti, Corp A, Comuna Costesti ”
Hotarare nr.37/30.09.2016 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local pe trim. III an 2016
Hotararea nr.39/30.09.2016 privind aprobarea alocarii din Bugetul local a sumei de 5000 lei, necesari pentru confectionarea de containere pentru colectare de peturi din plastic, pe raza comunei
Hotararea nr.40/30.09.2016 privind aprobarea deschiderii activitatii la cazanul de tuica aflat in administrarea Comunei Costesti, incepand cu data de 01.10.2016 si desemnarea unei persoane care sa raspunda de activitatea desfasurata la cazan precum si de incasarea taxei/cazan taxa pentru prelucrare
HCL nr.41/21.10.2016 privind aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Costesti, din data de 30.09.2016
HCL nr.42/21.10.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Costeşti, judeţul Iasi, pentru anul 2017
HCL nr.43/21.10.2016 privind aprobarea Programului de pregătire ,deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale si a Comandamentului de iarna ale comunei Costești, judeţul Iasi, in perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017
HCL nr.44/21.10.2016 privind aprobarea incheierii unui contract cu o firma specializata in vederea intocmirii “Strategiei de dezvoltare economica, sociala si de mediu a comunei Costesti, jud.Iasi” pentru anii 2014-2020
HCL nr.45/21.10.2016 privind prezentarea spre analiza si insusire a actelor de control intocmite de Camera de Conturi Iasi, ca urmare a actiunii de verificare intreprinse la UAT Comuna Costesti
HCL nr.46/21.10.2016 privind insusirea de catre Consiliul Local a darii de seama pe trim. III 2016
HCL nr.47/21.10.2016 privind aprobarea încetării Acordului de cooperare încheiat cu Filiala Judeteană Iasi a Asociatiei Comunelor din România în vederea organizării si exercitării activitătii de audit public intern
HCL nr.48/21.10.2016 prin care se ia act de demisia consilierului localDodoaia Maricel si vacantarea mandatului de consilier local
HCL nr.49/14.11.2016 privind aprobarea necesitătii si oportunitătii pentru investitia „Reabilitare, modernizare si extindere la Scoala gimnaziala nr.1 Costesti, corp B, comuna Costesti, judetul Iasi ”
HCL nr.50/14.11.2016 privind aprobarea cofinantării investitiei “Reabilitare, modernizare si extindere la Scoala gimnaziala nr.1 Costesti, corp B, comuna Costesti, judetul Iasi”
HCL nr.51/14.11.2016 privind aprobarea necesitătii si oportunitătii pentru investitia „Reabilitare Scoala primara Giurgesti, comuna Costesti, judetul Iasi”
HCL nr.52/14.11.2016 privind aprobarea cofinantării investitiei “Reabilitare, Scoala primara Giurgesti, comuna Costesti, judetul Iasi”
HCL nr.53/29.11.2016 privind aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare, din data de 21.10.2016 si a procesului – verbal al sedintei extraordinare din data de 14.11.2016
HCL nr.54/29.11.2016 privind dizolvarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ruginoasa – Todiresti – Costesti, judetul Iasi
HCL nr. 55/29.11.2016 privind aprobarea reactualizarii Programului achiziţiilor publice pentru anul 2016
HCL nr.56/29.11.2016 privind aprobarea Actului Adiţional nr.15 la Actul Constitutiv si al Actului Aditional nr.16 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS
HCL nr.57/29.11.2016 privind aprobarea acordarii sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de pana la 15% din salariul de baza personalului contractual si functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, judetul Iasi”
HCL nr.58/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al comunei Costesti a d-lui Zamfir Petru pe locul devenit vacant
HCL nr.59/29.11.2016 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local pe trim. IV an 2016
HCL nr.60/29.11.2016 privind aprobarea modificarii statului de functii si a organigramei ca urmare a restructurarii postului contractual de referent -administrator IT, grad profesional debutant, studii medii din aparatul de specialitate al primarului comunei Costesti, judetul Iasi, si desfiintarea, in consecinta a Compartimentului R.E.C.L. si registratura
HCL nr.61/29.11.2016 privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei pentru sarbatorile de iarna, din care 7.000 lei pentru cadouri la copiii din comuna cu ocazia serbarilor organizate la nivel de scoli pentru primirea lui “MOS CRACIUN” si 3.000 lei pentru primirea formatiilor de datini si obiceiuri
HCL nr.62/15.12.2016 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local pe trim. IV an 2016
HCL nr.63/22.12.2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale precum si a scutirilor si facilitatilor fiscale pentru persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2017.
HCL nr.64/22.12.2016 privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru anul 2017
HCL nr.65/22.12.2016 privind aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare din data de 29.11.2016 si a procesului – verbal al sedintei extraordinare din data de 15.12.2016
HCL nr.66/22.12.2016 privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru invatamantul preuniversitar de stat a Scolii Gimnaziale nr.1 Costesti pentru anul 2017-2018
HCL nr.67/22.12.2016 privind aprobarea redenumirii corpurilor de cladiri a Scolii Gimnaziale nr.1 Costesti, jud.Iasi
HCL nr.68/22.12.2016 privind aprobarea unui ajutor de urgenta din fondul de rezerva la dispozitia primarului pentru Baloi Marin, sotul decedatei Baloi Daniela, în suma de 800 lei
HCL nr.69/22.12.2016 privind aprobarea Actului Adiţional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare
HCL nr.70/22.12.2016 privind stabilirea unui nou presedinte de sedinta si stabilirea graficului de sedinta a CL pentru o perioada de trei luni (ianuarie, februarie si martie 2017)


2016 (mandat iunie 2012-iunie 2016)
- Hotararea nr.1/13.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cladire Dispensar Uman, comuna Costesti, judetul Iasi”, în urma reevaluarii la cota de 20% fata de 24% cat a fost aprobat initial
- Hotararea nr.2/13.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare termica, schimbare acoperis, reparatii curente si construire grup sanitar anexa la cladire sediu U.A.T. comuna Costesti, jud. Iasi, în urma reevaluarii la cota de 20% fata de 24% cat a fost aprobat initial
- Hotararea nr.3/13.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare Pod în punct Perju Costică comuna Costești județul Iași”, în urma reevaluarii la cota de 20% fata de 24% cat a fost aprobat initial
- Hotărârea nr.4/13.01.2016 privind aprobarea cofinantării investitiei „Reabilitare Pod în punct Perju Costică comuna Costesti judetul Iasi”, în urma reevaluarii la cota de 20% fata de 24% cat a fost aprobat initial-
-Hotararea nr.5/13.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare drumuri satesti si comunale în comuna Costesti - Giurgesti ” , în urma reevaluarii la cota de 20% fata de 24% cat a fost aprobat initial-
-Hotararea nr.6/13.01.2016 privind aprobarea cofinantarii investitiei “Modernizare prin asfaltare drumuri satesti si comunale, în comuna Costesti - Giurgesti" în urma reevaluarii la cota de 20% fata de 24% cat a fost aprobat initial-
-Hotararea nr.7/13.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare DC 120 A si drumuri satesti, comuna Costesti, judetul Iasi - 3km, in urma reevaluarii la cota de 20% fata de 24% cat a fost aprobat initial-
-Hotararea nr.8/13.01.2016 privind aprobarea cofinantarii investitiei “Modernizare prin asfaltare DC 120 A si drumuri satesti, comuna Costesti, judetul Iasi - 3km, in urma reevaluarii la cota de 20% fata de 24% cat a fost aprobat initial-
-Hotararea nr.9/13.01.2016 privind aprobarea demararii proiectului de investitii „Modernizare drumuri pe teritoriul A.D.I. Valea Bunei” prin masura 7.2. din PNDR-
-Hotararea nr.10/29.01.2016 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare din data de 15.12.2015-
-Hotararea nr.11/29.01.2016 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare din data de 28.12.2015-
-Hotararea nr.12/29.01.2016 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare din data de 13.01.2016-
-Hotararea nr.13/29.01.2016 privind aprobarea   Bugetului de Veituri si Cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2016-
-Hotărârea nr.14/29.01.2016 privind aprobarea planului de acţiuni şi activităţi în folosul comunităţii întocmit potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 
-Hotararea nr.15/29.01.2016 privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Costesti, jud. Iasi în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi-
-Hotărârea nr.16/29.01.2016 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanti pentru autoturismul din dotarea UAT Comuna Costești, județul Iasi-
-Hotărârea nr.17/29.01.2016 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Costești, judeţul Iasi, cu mijloacele fixe receptionate in anul 2015-
-Hotărârea nr.18/29.01.2016 privind stabilirea situatiilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele prevazute de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garanat, actualizata, din fondul de rezerva la dispozitia primarului-
-Hotărârea nr.19/29.01.2016 privind stabilirea volumului de lucrari ce se vor efectua cu utilajele proprii ale primariei, precum si necesarul de carburanti necesari pentru efectuarea acelor lucrari-
-Hotărârea nr.20/29.01.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăesti-jud. Neamt, la Asociatia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iasi - ARSACIS-
-Hotararea nr.21/29.01.2016 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare din data de 28.12.2015-
-Hotărârea nr.22/26.02.2016 privind aprobarea rectificarii  Bugetului Local pe trim. I -
-Hotărârea nr.23/26.02.2016 privind aprobarea actualizarii Programului achiziţiilor publice pentru anul 2016, în urma aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016-
-Hotărârea nr.24/26.02.2016 privind aprobarea reactualizarii studiului agrochimic si incadrarea in clase de calitate la nivel de parcela a suprafetelor de pajisti ce apartin comunei Costesti, în vederea întocmirii amenajamentului pastoral-
-Hotararea nr.25/26.02.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Sagna, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS-
-Hotărârea nr.26/26.02.2016 privind mandatarea Primarului comunei Costesti de a realiza şi întocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale secretarului  comunei Costesti, pentru activitatea desfăşurată în anul 2015-
-Hotararea nr.27/26.02.2016 privind aprobarea planurilor parcelare si tabelele parcelare intocmite pentru terenurile afectate de expropiere in cadrul Proiectului „Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad”, situate in comuna Costesti, judetul Iasi-
-Hotărârea nr.28/26.02.2016 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pana la data de 31.12. 2015 - trimestrele I, II, III și IV-
-Hotărârea nr.29/26.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Modernizare imprejmuire Scoala nr.1 Costesti si Sediul Primariei Costesti”-
-Hotărârea nr.30/26.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru învățământul preșcolar-
-Hotararea nr.31/30.03.2016 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare, din data de 26.02.2015-
-Hotărârea nr.32/30.03.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Botesti-jud. Neamt, la Asociatia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iasi - ARSACIS-
-Hotararea nr.33/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare DC120 A si drumuri satesti, comuna Costesti, judetul Iasi - 3 km, dupa incheierea contractelor de achizitie, precum si aprobarea partii de cofinantare-
-Hotararea nr.34/30.03.2016 privind stabilirea unui nou presedinte de sedinta si stabilirea graficului de sedinta al CL pentru o perioada de trei luni (aprilie,mai si iunie 2016)-
-Hotararea nr.35/30.03.2016 privind aprobarea „Acordului de cooperare intre Comuna Costesti - Consiliul Local al comunei Costesti si parteneri de pe raza comunei Costesti in vederea realizarii Asociatiei de Interes Comunitar Costesti in comuna Costesti, judetul Iasi-
-Hotararea nr.36/30.03.2016 privind aprobarea trecerii in domeniul public al Comunei Costesti a cladirii anexa pentru centrala termica si depozit de lemne, construita la Scoala Gimnaziala nr.1 Costesti, corp B, jud.Iasi, in baza procesului verbal de receptie definitiva la terminarea lucrarii de investitie si transmiterea in administrarea Scolii Gimnaziale nr.1 Costesti, jud. Iasi-
-Hotararea nr.37/30.03.2016 privind aprobarea concesionarii unor bunuri aflate in domeniul public si privat al comunei Costesti, provenite de la fostul CAP Costesti, judetul Iasi-
-Hotararea nr.38/30.03.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim I 2016-
-Hotararea nr.39 din 30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  privind “Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Infrastructurii Scolii Costesti Corp A”, (fost nr.1)  comuna Costesti, judetul Iasi-
-Hotararea nr.40/30.03.2016 privind aprobarea cofinantării investitiei  „Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Infrastructurii Scolii Costesti Corp A, (fost nr.1)  comuna Costesti, judetul Iasi “-
-Hotararea nr. 41/30.03.2016 privind aprobarea modificarii statului de functii al aparatului de  specialitate al primarului comunei Costesti, judetul Iasi, prin transformarea unor functii publice vacante functii publice de nivel inferior ori superior,cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru institutia publica si in fondurile bugetare anuale alocate-
-Hotararea nr.42/30.03.2016 privind aprobarea achizitionarii a 50 buc pomi tineri (tei) in vederea plantarii in terenul scolii, in locul pomilor defrisati, pastrand aceeasi categorie de folosinta-
-Hotararea nr.43/29.04.2016 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare, din data de 30.03.2016-
-Hotararea nr.44/29.04.2016 privind aprobarea "Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism Comuna Costesti, Judetul Iasi”-
-Hotararea nr.45/29.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica, schimbare acoperis, reparatii curente si construire grup sanitar anexa la cladire sediu U.A.T. comuna Costesti, jud. Iasi”-
-Hotararea nr.46/29.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cladire Dispensar Uman, comuna Costesti, judetul Iasi”-
-Hotararea nr. 47/29.04.2016 privind aprobarea Actului Adiţional nr.14 la Actul Constitutiv al Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal  Iaşi - ARSACIS-
-Hotararea nr.48/29.04.2016 privind aprobarea amplasarii unei platforme pentru depozitarea provizorie a nisipului si balastului necesar pentru lucrari de modernizare drumuri comunale, a pamantului în exces rezultat din aceste lucrari, precum si a deseurilor rezultate din lucrari de constructii/demolari-
-Hotararea nr.50/25.05.2016 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Modernizare prin asfaltare tronson de legatura pe DS 365, comuna Costesti judetul Iasi" între DC 120A si DC 120 si a indicatorilor tehnico-economici-
-Hotararea nr.51/25.05.2016 privind aprobarea alocarii sumei de 8.000 lei din bugetul local pentru continuarea lucrarilor de constructie la “Centrul Cultural-Social de Zi” din Parohia “Sfintii Voievozi” Pietrisurile, din comuna Costesti, judetul Iasi-
-Hotararea nr.52/25.05.2016 privind aprobarea achizitionarii de plase de sârmă în vederea reconstructiei gardurilor proprietarilor din comuna Costesti, ce au fost distruse ca urmare a lucrarilor de asfaltare-
-Hotararea nr.53/25.05.2016 privind aprobarea achizitionarii materialului în vederea confectionarii si instalarii barierelor, pentru limitarea tonajului autovehiculelor, la intrarea si iesirea de pe drumurile DC 120A, DC 120, DC 120 si DS 128A din comuna Costesti, judetul Iasi-.

Monitorul Of. Local

Informatii contact

Costesti, Judetul Iasi
Cod postal 705305
ad.primariacostesti@gmail.com

galerie foto

Conditii Meteo

Ournet.ro

TRANSPARENTA

SISOP

Stiri locale

Copyright © Primaria Costesti